Nag tibba ibrahim shaikh resized again
DATES: ALL YEAR
PRICE: Rs 3,650
REGION: Uttarkhand
DIFFICULTY: Easy-Moderate
LENGTH: 16 km
ALTITUDE: 9914 ft
DURATION: 2 days

Nag Tibba Trek

43.-D5-HKD-peak-and-stream-1401-x-810
DATES: JAN-APRIL, SEPT-DEC
PRICE: Rs 9,750
REGION: Uttarkhand
DIFFICULTY: Moderate
LENGTH: 57 km
ALTITUDE: 11,700 ft
DURATION: 8 days

Har Ki Dun Trek

Deoriatalchandrashila-trek-Bharghavi-N-The-himalayan-magic-at-chandrashila-peak-1024-x-576
DATES: MARCH - JUNE, SEPT - DECEMBER
PRICE: Rs 8,900
REGION: Uttarkhand
DIFFICULTY: Easy
LENGTH: 20 km
ALTITUDE: 12,083 ft
DURATION: 6 days

Deoriatal – Chandrashila Peak Trek

Kedarkantha Juda-Ka-Talab-Camp-Site-Photo-courtesy-Meghna-Lowalekar-lead-2048-x-1367
DATES: December, March, April
PRICE: Rs 7,950
REGION: Uttarkhand
DIFFICULTY: Easy - Moderate
LENGTH: 20 km
ALTITUDE: 12,500 ft
DURATION: 6 days

Kedarkantha Trek

Pangarchulla
DATES: MAY, JUNE
PRICE: Rs 8,750
REGION: Uttarkhand
DIFFICULTY: Moderate
LENGTH: 37 km km
ALTITUDE: 14,700 ft
DURATION: 6 days

Pangarchulla Trek

GoechaLa-Savit Kulshreshtha- 2- KING IN THE NORTH(Mt. KANCHANDZONGA)
DATES: April, May, Sept, Oct, Nov
PRICE: Rs 16,650
REGION: Sikkim
DIFFICULTY: Difficult
LENGTH: 95 km
ALTITUDE: 16,272 ft
DURATION: 11 days

Goechala Trek

Everest Base Camp-  Everest region
DATES: April-May, October
PRICE: Rs 54950
REGION: Nepal
DIFFICULTY: Difficult
LENGTH: Over 130 km
ALTITUDE: 18513 ft
DURATION: 18 days

Everest Base Camp via Gokyo Ri Trek

sandakphu-phalut-trek-kalipokhri-to-sandakphu-indiahikes
DATES: October- May
PRICE: Rs 9,750
REGION: West Bengal
DIFFICULTY: Moderate
LENGTH: 74 km
ALTITUDE: 11,929 ft
DURATION: 7 days

Sandakphu Phalut Trek